Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatvédelem
 
 
Kamerarendszer által rögzített személyes
adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató
 

A Sarlós Boldogasszony Római Katolikus Plébánia (székhely: 8600 Siófok, Fő u. 57.; a továbbiakban: „Plébánia”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön képmását, amely adatkezelést Ön a Plébánia területére történő belépéssel tudomásul vesz.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, az adatvédelmi tisztviselő

A kamerarendszer által rögzített képmás adatkezelője a Sarlós Boldogasszony Római Katolikus Plébánia (székhely: 8600 Siófok, Fő u. 57.).
A Plébániánál az Ön – kamerarendszer által rögzített – képmásához a Plébános és az általa felhatalmazott személyek jogosultak hozzáférni.
A Plébánia adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem.kaposvar@katolikus.hu.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Plébánia a kamerarendszer által rögzített képmását a Plébánia vagyonának védelme, valamint a jogellenes cselekmények felderítése és bizonyítása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a Plébánia - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti - jogos érdeke. A Plébánia jogos érdeke, hogy az ingó és ingatlan vagyonát védje, és a jogellenes cselekmények megelőzése érdekében a kamera elriasztó hatását kihasználja, valamint a bekövetkezett jogellenes cselekményeket utólag visszakövesse és bizonyítsa.

3. Személyes adatok címzettjei

A Plébánia az adatokat nem továbbítja Harmadik Fél felé, kizárólag bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárás esetén adja át a nyomozó vagy a közigazgatási hatóság, illetve bíróság részére.

4. Az adatkezelés időtartama

A Plébánia a kamerarendszer által rögzített személyes adatokat a felvétel rögzítésétől számított 14 (tizennégy) nap elteltével automatikusan törli.

5. Kamerákra vonatkozó információ

Kamera azonosítója: AHD Kamera
Kamera elhelyezkedése: bejárat udvar felőli része
Kamera elhelyezésének célja: a Plébánia vagyonának védelme és jogellenes cselekmények bizonyítása
Megfigyelt terület, tárgy: templomkert

Kamera azonosítója: Hikvision
Kamera elhelyezkedése: bejárat templom felőli része
Kamera elhelyezésének célja: a Plébánia vagyonának védelme és jogellenes cselekmények bizonyítása
Megfigyelt terület, tárgy: templombelső

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Plébániával az adatvedelem.kaposvar@katolikus.hu e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.
Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:

6.1 Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Plébániától arra vonatkozóan, hogy kezeli-e az Ön személyes adatait.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Plébániától kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a Plébánia a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a Plébánia a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

6.3 Törléshez való jog

A Plébánia az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.
A Plébánia a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Plébániára alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetőleg (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Egyéb esetekben a Plébánia indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Plébániának nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) a Plébánia jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Plébániát, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a Plébániának a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

6.5 Tiltakozáshoz való jog

Érdekmérlegelési teszt alapján meghatározott jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Amennyiben - álláspontja szerint - a Plébánia megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba a Plébániával az adatvedelem.kaposvar@katolikus.hu e-mail címen.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

7.3 Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Jelen tájékoztató 2021. április 1. napjától hatályos.

A tájékoztató pdf formátumban: Kamerarendszer által rögzített személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató.pdf