Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A „Napba öltözött Asszony” imacsoport tagjai 10 éve kedden esténként közösen vesznek részt a szentmisén, majd a Plébánia hittantermében imádkoznak, énekelnek, Bibliát olvasnak, tanítást hallgatnak.

Az imatalálkozón bevezető elmélkedés hangzik el, általában a liturgikus évhez kapcsolódóan, majd gitáros énekekkel dicsőítik az Urat az esti harangszóig. Elimádkozzák az Úrangyalát, és a megholtakért 1 Miatyánkot, 1 Üdvözlégyet, Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében! Ámen

 

Imádkozunk közösségünkért:

Köszönöm, Uram, hogy Neked szentelt életünkkel szolgálhatjuk embertársainkat. Áldj meg és őrizz meg minket, hogy a Szentlélekben újjászületett életünk mindenki számára áldássá váljék. Vezesd és tartsd meg imaközösségeinket szeretetben, békében, hogy összejöveteleink és szolgálataink is megdicsőítsenek Téged, Istenünk! Add, hogy bátran tegyünk tanúbizonyságot Rólad, a Szeretetről, aki szívünkben élsz! Hála Neked, Uram, közösségeinkért, Ámen

 

Én Istenem, pótold erőben, ami még hiányzik belőlem!

Taníts Igédhez igazodni, bölcsességedben bizakodni! Ámen

 

Imádkozunk Szentírásolvasás előtt:

 

Te vagy a szentséges Úristen, az egyetlen,

Aki csodákat művelsz.

Te vagy az erős, Te vagy a nagy, Te vagy a fölséges.

Te vagy a Mindenható Király, Szentséges Atyánk,

Mennynek és Földnek Királya.

Te vagy a jóság, Te vagy minden jóság.

Te vagy a legfőbb jóság, az Úr, az élő és igaz Isten.

Te vagy a mi reményünk, Te vagy a mi hitünk,

Te vagy a mi nagy édességünk, Ámen

/ Assziszi Szent Ferenc /

 

 /Általában Újszövetségi szentírási szakaszokat olvasunk fel. /

 

Szentírás olvasás után

 

Jézusom, Te gondolkozz bennem,

hogy tiszta és világos legyen minden gondolatom.

Jézus, Te szólj belőlem, hogy szelíd és igaz

legyen minden szavam.

Jézusom, Te működj bennem,

hogy célját elérje minden tettem:

szent legyen minden munkám,

megszentelt a pihenésem is.

Tölts el egészen magaddal,

Te légy az élet bennem,

hogy mindenki általam is

megérezze a Te szeretetedet, Ámen

 

 

A tanításban jelenleg Erdő Péter bíboros katekézis sorozatát hallgatjuk meg, de végigelmélkedtük már a Példabeszédeket, és több fejezetet a Katolikus Egyház Katekizmusából is. Az elmúlt Adventben Székely János püspök lelkigyakorlatos beszédeit hallgattuk, de Barsi Balázs atya elhangzott tanításai is utat mutatnak számunkra.

 

Minden héten Plébániai újságunk, az „Egy jó szó” - ban megjelölt szándékra imádkozunk, heti 1 szentáldozást is ezért ajánlunk fel.

Az Irgalmasság rózsafűzéréből 1 tizedet mondunk el, felajánlva a Mennyei Atyának engesztelésül a bűnösökért, egyesítve Jézus Szent Szívének és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének szándékaival, és a heti imaszándékra.

 

Gitáros ének után imádkozunk a betegekért, haldoklókért: 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, Most segíts meg Mária után fohász: Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekszünk!

Szent József, a haldoklók pártfogója, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekszünk!

Itt bárki egyéni kérésére is imádkozunk, belefoglalva könyörgéseinkbe azokat a testvéreinket, akik a mai imaórán betegség vagy bármely más okból nem tudtak részt venni.

 

Hazánkért imádkozunk:

 

Égi Édesanyám!

Oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket,

papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségünket

 és az egész magyar egyházat!

Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni,

 a Szentlélek ereje és világossága által add meg az élő hit kegyelmét,

hogy ez az ország Mária országa, a Te országod lehessen.

Tisztíts meg minket a bűntől a Szentlélek tüzével

és vezess el Szent Fiadhoz, Jézushoz, Ámen

 

Gitáros ének következik, majd imádkozunk a floridai testvér imacsoportért, és a következő fohásszal fejezzük be: „A közösség erejével kérünk, hallgass meg, Urunk!  Atyánk, a Te Napba öltözött leányod, Mária által, Ámen.”

Esti elmélkedésként valami lelki töltekezést nyújtó rövid írás hangzik el, ami továbbgondolkodásra késztet. Megbeszéljük még a böjtöt, amit minden nap vállal valaki az imacsoportért, hogy tartson meg minket az Úr, és együtt imádhassuk, engeszteljük Őt a Szűzanyával, aki mint Rosa Mystica van jelen az imacsoportban. Vándorszobra szinte mindenkinél volt 1-1 hétig otthonában, összejöttek a testvérek közös imára, felajánlottuk magunkat Neki, és papjainkért kérjük közbenjárását.  A szobrot több templomba elvittük, imádkoztak előtte a papok és a hívek, reméljük tudunk venni mi is ilyen vándorszobrot, mert a mostani nem a mi tulajdonunkban van, egy budapesti házaspár adta kölcsön.

Még aktuális dolgokat beszélünk meg, majd a Szeretet áradjon köztünk énekkel, körben állva, egymás kezét fogva zárjuk imaóránkat, áldást kérve ránk az Úrtól, és azt is kérjük, hogy adja meg a nyugodalmas éjszakát, és a jó halál kegyelmét nekünk.

 

Havonta egyszer agapét tartunk, ekkor köszöntjük fel ima-verssel azokat, akik abban a hónapban ünnepelték névnapjukat, ez utolsó kedden történik, azon az estén a szentmisét értük ajánljuk fel, 1 kis lelki könyvet kapnak ajándékba, és elénekeljük az Ároni áldást. A hozott sütemény és üdítő mellett imaóra után alkalom van beszélgetésre is.

 

10 éve minden első csütörtökön az esti szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt imádkozunk, engesztelünk hazánkért, a bűnösök megtéréséért, papjainkért könyörgünk, és mindnyájunk egyéni szándékára is felajánljuk a Szentségimádást. Itt az elmélkedések után pár perces csendet tartunk, majd énekekkel is imádjuk az Urat. Ezalatt gyónási lehetőség is van, hiszen másnap első péntek, és aki 9 első pénteken megáldozik, nem hal meg a neki szükséges kegyelmek nélkül, Jézus ígérete szerint.

Az Eucharisztia évében elkezdtük, hogy havonta egy vasárnap Szentségimádást tartunk, ezt folytattuk a Nemzeti imaévben hazánk lelki megújulásáért, a születendő gyermekekért, és azóta is minden hónap utolsó vasárnap délutánján megtartjuk a Szentségimádást Isten dicsőségére, és a lelkek javára. Ebben nemcsak az imacsoport tagjai, hanem mások is részt vesznek, mert az atyák hirdetik a szentmiséken.

Egy alkalommal bekapcsolódtunk az országos kezdeményezésbe, és 24 órás Szentségimádást tartottunk, nappal a templomban, éjjel pedig a Ferences Szegénygondozó Nővérek kápolnájában, megszervezve az autókkal való hazaszállítását a messzebb lakóknak.

 

10 éve Pünkösdi virrasztást is tartunk, imával, énekekkel hívogatjuk a Lelket az esti szentmise után, Szentségimádás keretében, ami este 10 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisével zárul.

 

A Jézus Szíve családok és a Fausztinum tagjai megtartják a Szentórát Irgalmasság vasárnapján, Jézus Szíve ünnepén és Krisztus Királykor, szintén a kitett Oltáriszentség előtt,

papi vezetéssel, kántorral.

 

Sok közös zarándoklatunk volt, szinte minden évben elzarándokolunk valamelyik Mária kegyhelyre országunkon belül, 1 busszal, végig imádkozva, énekelve az utat. Andocs a legközelebbi Mária-kegyhely, oda Nagyboldogasszonykor minden évben elmegyünk, de pl. tavaly nyáron Keszthelyen többen a skapulárét is felvettük, hogy a Szűzanya különleges oltalmába helyezzük magunkat. Már Nemzeti Kegyhelyünkön: Mátraverebély-Szentkúton is jártunk, és szinte az összes hazai búcsújáró helyre elzarándokoltunk. Eddig minden évben volt kispapunk, így diakónus és papszentelésre is elmentünk Kaposvárra, utána itthon szépen megszerveztük az újmisét. A szentelendők Lelki csokrot kaptak ajándékba, mindenki vállalt imákat, szentmiséket, szentáldozást, böjtöt, kilencedeket, hogy Jézus Szíve szerinti lelkipásztorainkká váljanak. Külföldre is többször eljutottunk, idén Lourdes-ban voltunk, a jelenések 150 éves jubileuma alkalmából, ahová szentelési ajándékként Gergely atyát is elvittük, ami reméljük maradandó lelki élményt jelentett számára. Már tervezzük az idei utat is  Montichiariba és svájci kegyhelyekre, reméljük az Úr megengedi, hogy elmenjünk, amikor kilépve az itthoni környezetből, jobban figyelünk Istenre, az Égiekre, a lelkünkre.

 

Több lelkigyakorlaton vettünk részt, de itthon is adventben, nagyböjtben lelki napok megtartására került sor, a Szegénygondozó Nővérek szervezésében. Homokkomáromba tavaszi lelkigyakorlatra, a felajánló napra eljutottunk már két alkalommal, de 13.-i engesztelésen is voltunk ott néhányszor és Sümegen is. Tavaly  Zalakaroson vettünk részt a decemberi engesztelő napon, az új Isteni Irgalmasság templomban, Péter atya, volt káplán atyánk meghívására. Jó a kapcsolatunk volt káplánjainkkal, már Kisbárapátiban, Sándor atyánál is tartottunk az ősszel imaórát. Csaba atyával pedig sok külföldi zarándokútra közösen töltjük meg a buszt.

 

Részt vettünk a Balaton körüli Élő Rózsafűzéren, ami szép lelki élményt jelentett mindazoknak, akik vették a fáradságot, és elindultak, hogy imádkozzanak az itt lakókért, és a nyaralókért is, hogy védjen meg minket a Szűzanya minden testi-lelki veszedelemtől

 

Papjainkért Lelki anyaságot vállaltunk, kispapjainktól egészen a Szentatyáig felírtuk főként ismert papjaink neveit, kihúztuk, és így naponta imádkozik valaki értük, áldozatait, böjtöt is felajánlva, hiszen leginkább ezzel tudjuk segíteni lelkipásztori munkájukat.

 

Úrnapján az imacsoportnak is van sátra, amit évek óta nagy örömmel díszítünk fel közösen, és részt veszünk a körmeneten, ahogy Feltámadáskor is. A templom takarítója, és virágokkal való díszítői is az imacsoport tagjai közül kerülnek ki. Többen a Rózsafűzér társulatnak is tagjai, vannak napi áldozók az imacsoportban, törekedve a mélyebb lelki életre, az életszentségre, amit a szentmise, szentségek, Biblia olvasás, napi lelkiismeretvizsgálat segít. Igyekszünk megélni, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ezért a megalakult Karitász munkáját is szívesen segítjük, és bejárunk a kórházba hetenként a Krónikus Osztály betegeit látogatni, velük beszélgetni, imádkozni értük, velük és papot hívni azokhoz, akik ezt igénylik.

Otthonaikban is meglátogatjuk a beteg imacsoport tagokat, de az Öregek otthonába is bejárunk, még a Rosa Mystika szobrot is bevittük, nagy örömet szerezve a bentlakóknak. Vállalnak gyermekekre vigyázást is az imacsoport tagjai közül, próbáljuk keresni, észrevenni, hol tudunk segíteni, mert Jézus ma általunk akar jelen lenni a világban.

Sajtóapostolkodásunk a belső somogyi falvak felé irányul, ahol nem jutnak hozzá a keresztény kiadványokhoz, a már kiolvasott újságokat eljuttatjuk hozzájuk. Az Új Ember és Keresztény élet mellett a Vértanúink- hitvallóink lapot is elküldjük, abból évek óta 30 db jön, mert bejelentkeztünk, hogy mi is az 1-2 millió magyar között legyük számon tartva, mint akik imádkoznak hazánkért. Mindszenty bíboros úr szerint nem kell félnünk, ha lesz 1 millió imádkozó magyar! Az újság írja, hogy már a 2 milliót is megcélozták, így reménykedhetünk!

Nagy örömünkre szolgált, hogy a nyáron a Mária Rádió 2 alkalommal is tőlünk közvetítette az Irgalmasság óráját, aminek a szépségét Horváth Tamás káplán atyánk gyönyörű éneke és gitározása emelte. A Katolikus Rádió is közvetített tőlünk az ősz folyamán, ahol mindenki, aki hallgatta, együtt imádkozott, énekelt velünk, felemelő érzés volt ez a lelki együttlét a legszentebb áldozatban való részvételen.

 

Az imacsoport nyitott, mindenkit, aki szívesen részt venne ima és egyéb programjainkon, örömmel látunk, és nagy-nagy szeretettel várunk!!!

 

A programokról a Hirdetőtábláról, a bejáratnál tájékozódni lehet.