Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Közösségek
 
Egyházközségünk – mint minden közösség – sokféle élethelyzetből, életkorból jövő egyénből tevődik össze. Jézus mindenkit hív, hogy őt megismerje. Mivel minden ember más-más talentumot kapott Istentől, ez nem mindig megy egyszerűen. Szeretnénk megélni a közösséget egymással és Krisztussal – de más-más érdeklődésűek vagyunk, különböző szükségleteink vannak. Ezek mentén alakultak ki a különböző csoportok.
Szent Rita Karitász Csoport
Hála Istennek, és sok jószándékú embernek, 2008 őszén Siófokon is megalakult a helyi Karitász csoport, és azóta is tevékenyen részt vesz a siófoki és környékbeli rászorulók segítésében. A csoport működéséről, tevékenységéről bővebben ide kattinva lehet olvasni.
Családos közösség
A siófoki keresztény családok összetartásának erősítése, egymás megismerése, gyermekeink közösségének építése hoztuk létre a családos közösséget. Havonta egy alkalommal, a hónap második vasárnapján találkozunk a Ferences Szegénygondozó Nővérek rendházában. Az összejövetelen a gyermekek és szülők is részt vesznek.
A közös ima, és vidám éneklés után a szülőknek rövid előadás következik, amit a mindenkori káplán vezet fel. Ezután beszélgetés keretében megosztjuk egymással a témával kapcsolatos gondolatainkat, tapasztalatainkat. A gyermekek ezalatt a nővérekkel játszanak, akik a kicsiknek és a nagyoknak is találnak értékes elfoglaltságot. A találkozást szerény agapé zárja.
A közösség évente egyszer egész napos szabadtéri programot is szervez. A családi nap programjában szentmise, közös főzés, sok játék, éneklés, és családos szentségimádás szerepel.
Minden érdeklődő családot szeretettel várunk! Az összejövetelek pontos időpontja mindig az azt megelőző héten olvasható a főoldalon, vagy az Egy Jó Szóban.
466. sz. Magyar Tenger Cserkészcsapat
Plébániánkon működik a 466. sz. Magyar Tenger Cserkészcsapat.
A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Arra akarja nevelni a fiatalokat, hogy müvészei legyenek életük tökéletesítésének, kibontakoztathassák képességeiket és jellemes egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek és ezáltal járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. A magyar cserkészet fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása.
Ferences Szegénygondozó Nővérek

Plébániánk, városunk területén nagy segítséget nyújtanak a rászorulók szolgálatában a Ferences Szegénygondozó Nővérek. Jelenlegi mb. vezető nővér: Ivácson Éva M. Rita nővér.

Elérhetőség:

  • Ferences Szegénygondozó Nővérek
  • 8600 Siófok, Kele u. 23.
  • Tel: 84/311-027

Életükkel, szolgálatukkal kapcsolatban több információ is található minden kedves érdeklődő számára a rend honlapján.

Városunkban jelenleg legfőképpen házigondozással, hajléktalanok segítésével, kórházi beteglátogatással, szegény és rászoruló családoknak tartós élelmiszerrel, segítenek. Rendházukban több csoport is működik:

Együttműködnek a Szent Rita Karitász Csoporttal, a városban működő szociális ellátó intézményekkel, kórházi szociális munkással.

Beteglátogatók
A Siófoki Plébánián működő imacsoport tagjai közül néhányan a Ferences Szegénygondozó Nővérekkel együtt évek óta látogatnak betegeket a Kórház Krónikus Osztályán és a belgyógyászati osztályokon. Ennek az önkéntes szolgálatnak célja kettős:
  • egyrészt rátalálni azokra a betegekre, akik katolikusként valamilyen szentséget kérnek (betegek kenete, gyónás, szentáldozás), és ennek a kérésnek továbbítása az atyák felé;
  • másrészt a betegek meglátogatása, a velük való beszélgetés, imádkozás.
Mindenkit megszólítanak, nem csak a katolikus betegeket. Céljuk nem a térítés, inkább a saját emberi kereteik között a Szentlélek segítségével elvinni a mindenkit egyformán szerető Istent a betegágyakhoz. A beteglátogatók hetente csütörtök délután bemennek a betegekhez, kapcsolatba kerülnek az ápoló nővérekkel, velük is beszélgetnek. Ha valamelyik beteg elutasító, nem szeretne beszélgetni, nem erőltetik. Arra törekszenek, hogy a szeretet apró jeleivel, jelenlétükkel, meghallgatással, figyelemmel, mosollyal, bátorítással, egy kézfogással, enyhítsék a betegek szenvedését, kiszolgáltatottságát.
Aki kórházba kerül, az magányt, testi-lelki fájdalmat és bizonyos elszemélytelenedést, kiszolgáltatottságot él át. Az orvosok általában csak a betegségét gyógyítják, a lelkével a beteglátogató foglalkozik, aki szívével meghallgatja mit érez, mi foglalkoztatja nehéz helyzetében. Megpróbálják együtt érző és megértő jelenlétükkel segíteni a betegséggel küzdő embert, lelki karjaikat nyújtva feléjük, befogadják őket. Aki szeretné, azzal imádkoznak, aki pedig szeretne, gyónni vagy a betegek szentségét felvenni, ahhoz papot hívnak.
„Akkor tudunk adni a betegeknek, ha ráébredünk, mi magunk mennyi szeretetet kaptunk Istentől. Ha felfedezzük ezt a túlcsorduló megajándékozottságot, akkor tudunk igazán adni… és akkor ebből a szeretetből bőségesen jut a betegeknek is.” (Janig Péter kórházlelkész)
Induláskor a plébánián felkészülésképpen, 8 hetes beteglátogató kurzuson vettek részt az önkéntesek. A meghívást itt is csak azok tudják teljesíteni, akik belülről érzik, hogy Jézusért, Vele elindulnak, mert Ő is a betegekért, bűnösökért jött,é s segítenek Neki.
Jézus küldi őket, hogy szeressék az ott lévőket. Ehhez imádkozó embernek kell lenni, hordozni őket imában, meggyógyítani nem tudják, de a haldokló mellett elmondott Irgalmasság Rózsafűzére csodát tesz a nagy útra indulóknál. Megkapják az erőt mindahhoz, amit az Úr általuk akar elvégezni a világban, mert a kórház is evangelizációs terület.
Rózsafüzér társulat
A XIII. században, amikor Dél-Franciaországban az albiak és a valdesiak eretneksége felütötte a fejét és sok hívőt elhódított Krisztus igazi nyájától, Szűz Mária anyai segítségének egy azóta is használt eszközét nyújtotta Szent Domonkosnak, aki az eretnekek megtérítésén fáradozott: a rózsafűzért.
A néphagyomány szerint Prouille-ban két eretnek meg akarta gyilkolni Szent Domonkost, mert sok eretneket megtérített. Mikor Szentünk felismerte az eretnekek szándékát, azt kérte tőlük: hadd végezze el szokásos imádságát! Azok engedtek a kérésnek, Domonkos pedig imádkozni kezdett. Az eretnekek csodálkozva látták, hogy minden Üdvözlégy után egy-egy rózsa hull le az „elítélt” ajkáról. Előbb fehér, majd piros, végül sárga rózsák hullottak, melyeket egy Szépséges Nő csokorba kötött. E látomáson a két eretnek megilletődött, megtért és csatlakozott Szent Domonkoshoz.
A siófoki társulat szerdán délutánonként jön össze, az esti szentmise előtt egy órával közös imádságra. Szendi József nyugalmazott érsek úr buzdítására ezt a szentórát az általa ajánlott imádsággal kezdjük.
Imádkozunk különböző szándékokra: papjainkért, betegekért, haldoklókért, megholtakért, bűnösökért, a világ békéjéért, hazánk lelki megújulásáért, valamint a Szentatya szándékára a teljes búcsú elnyerésének kegyelméért. Ezt 5 tized rózsafüzér elimádkozásával lehet nyerni azoknak, akik a szentmisén a kegyelem állapotában vannak, és szentáldozáshoz járulnak. A búcsút saját magunkért, vagy a tisztítóhelyen lévő lelkekért lehet felajánlani.
A szentórát befejezve mindnyájan részt veszünk a szentmisén, felajánlva azt a fenti szándékokra.
Siófoki csoportunknál sok idős, beteg rózsafüzér tagunk helyett várunk fiatalokat, akik a helyükre lépve tovább imádkoznak, hogy ez a szép, evangéliumi imádság ne szakadjon meg, hanem teremjen gyümölcsöt Isten dicsőségére és a lelkek javára!
Imacsoport
A „Napba öltözött Asszony” imacsoport tagjai 10 éve kedden esténként közösen vesznek részt a szentmisén, majd a Plébánia hittantermében imádkoznak, énekelnek, Bibliát olvasnak, tanítást hallgatnak.
Az imatalálkozón bevezető elmélkedés hangzik el, általában a liturgikus évhez kapcsolódóan, majd gitáros énekekkel dicsőítjük az Urat az esti harangszóig. Elimádkozzuk az Úrangyalát, és imádkozunk a megholtakért.
A tanításban Erdő Péter bíboros katekézis sorozatát hallgatjuk meg, de végigelmélkedtük már a Példabeszédeket, és több fejezetet a Katolikus Egyház Katekizmusából is. Az elmúlt Adventben Székely János püspök lelkigyakorlatos beszédeit hallgattuk, de Barsi Balázs atya elhangzott tanításai is utat mutatnak számunkra.
Minden héten Plébániai újságunk, az „Egy jó szó” - ban megjelölt szándékra imádkozunk, heti 1 szentáldozást is ezért ajánlunk fel.
Az Irgalmasság rózsafűzéréből 1 tizedet mondunk el, felajánlva a Mennyei Atyának engesztelésül a bűnösökért, egyesítve Jézus Szent Szívének és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének szándékaival, és a heti imaszándékra.
Gitáros ének után imádkozunk a betegekért, haldoklókért. Itt bárki egyéni kérésére is imádkozunk, belefoglalva könyörgéseinkbe azokat a testvéreinket, akik a mai imaórán betegség vagy bármely más okból nem tudtak részt venni. Ezután imádkozunk hazánkért, majd a floridai testvér imacsoportért.
Esti elmélkedésként valami lelki töltekezést nyújtó rövid írás hangzik el, ami továbbgondolkodásra késztet. Megbeszéljük a böjtöt, amit minden nap vállal valaki az imacsoportért, hogy tartson meg minket az Úr, és együtt imádhassuk, engeszteljük Őt a Szűzanyával, aki mint Rosa Mystica van jelen az imacsoportban. Vándorszobra szinte mindenkinél volt 1-1 hétig otthonában, összejöttek a testvérek közös imára, felajánlottuk magunkat Neki, és papjainkért kérjük közbenjárását. A szobrot több templomba elvittük, imádkoztak előtte a papok és a hívek.
A Szeretet áradjon köztünk énekkel, körben állva, egymás kezét fogva zárjuk imaóránkat, áldást kérve ránk az Úrtól, és azt is kérjük, hogy adja meg a nyugodalmas éjszakát, és a jó halál kegyelmét nekünk.
Havonta egyszer agapét tartunk, ekkor köszöntjük fel ima-verssel azokat, akik abban a hónapban ünnepelték névnapjukat, ez utolsó kedden történik, azon az estén a szentmisét értük ajánljuk fel, 1 kis lelki könyvet kapnak ajándékba, és elénekeljük az Ároni áldást. A hozott sütemény és üdítő mellett imaóra után alkalom van beszélgetésre is.
10 éve minden első csütörtökön az esti szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt imádkozunk, engesztelünk hazánkért, a bűnösök megtéréséért, papjainkért könyörgünk, és mindnyájunk egyéni szándékára is felajánljuk a Szentségimádást. Itt az elmélkedések után pár perces csendet tartunk, majd énekekkel is imádjuk az Urat. Ezalatt gyónási lehetőség is van, hiszen másnap első péntek, és aki 9 első pénteken megáldozik, nem hal meg a neki szükséges kegyelmek nélkül, Jézus ígérete szerint.
Az Eucharisztia évében elkezdtük, hogy havonta egy vasárnap Szentségimádást tartunk, ezt folytattuk a Nemzeti imaévben hazánk lelki megújulásáért, a születendő gyermekekért, és azóta is minden hónap utolsó vasárnap délutánján megtartjuk a Szentségimádást Isten dicsőségére, és a lelkek javára. Ebben nemcsak az imacsoport tagjai, hanem mások is részt vesznek, mert az atyák hirdetik a szentmiséken.
Egy alkalommal bekapcsolódtunk az országos kezdeményezésbe, és 24 órás Szentségimádást tartottunk, nappal a templomban, éjjel pedig a Ferences Szegénygondozó Nővérek kápolnájában, megszervezve az autókkal való hazaszállítását a messzebb lakóknak.
10 éve Pünkösdi virrasztást is tartunk, imával, énekekkel hívogatjuk a Lelket az esti szentmise után, Szentségimádás keretében, ami este 10 órakor kezdődő ünnepélyes szentmisével zárul.
A Jézus Szíve családok és a Fausztinum tagjai megtartják a Szentórát Irgalmasság vasárnapján, Jézus Szíve ünnepén és Krisztus Királykor, szintén a kitett Oltáriszentség előtt, papi vezetéssel, kántorral.
Sok közös zarándoklatunk volt, szinte minden évben elzarándokolunk valamelyik Mária kegyhelyre országunkon belül, 1 busszal, végig imádkozva, énekelve az utat. Andocs a legközelebbi Mária-kegyhely, oda Nagyboldogasszonykor minden évben elmegyünk, de pl. tavaly nyáron Keszthelyen többen a skapulárét is felvettük, hogy a Szűzanya különleges oltalmába helyezzük magunkat. Már Nemzeti Kegyhelyünkön: Mátraverebély-Szentkúton is jártunk, és szinte az összes hazai búcsújáró helyre elzarándokoltunk. Eddig minden évben volt kispapunk, így diakónus és papszentelésre is elmentünk Kaposvárra, utána itthon szépen megszerveztük az újmisét. A szentelendők Lelki csokrot kaptak ajándékba, mindenki vállalt imákat, szentmiséket, szentáldozást, böjtöt, kilencedeket, hogy Jézus Szíve szerinti lelkipásztorainkká váljanak. Külföldre is többször eljutottunk, idén Lourdes-ban voltunk, a jelenések 150 éves jubileuma alkalmából, ahová szentelési ajándékként Gergely atyát is elvittük, ami reméljük maradandó lelki élményt jelentett számára. Már tervezzük az idei utat is Montichiariba és svájci kegyhelyekre, reméljük az Úr megengedi, hogy elmenjünk, amikor kilépve az itthoni környezetből, jobban figyelünk Istenre, az Égiekre, a lelkünkre.
Több lelkigyakorlaton vettünk részt, de itthon is adventben, nagyböjtben lelki napok megtartására került sor, a Szegénygondozó Nővérek szervezésében. Homokkomáromba tavaszi lelkigyakorlatra, a felajánló napra eljutottunk már két alkalommal, de 13.-i engesztelésen is voltunk ott néhányszor és Sümegen is. Tavaly Zalakaroson vettünk részt a decemberi engesztelő napon, az új Isteni Irgalmasság templomban, Péter atya, volt káplán atyánk meghívására. Jó a kapcsolatunk volt káplánjainkkal, már Kisbárapátiban, Sándor atyánál is tartottunk az ősszel imaórát. Csaba atyával pedig sok külföldi zarándokútra közösen töltjük meg a buszt.
Részt vettünk a Balaton körüli Élő Rózsafűzéren, ami szép lelki élményt jelentett mindazoknak, akik vették a fáradságot, és elindultak, hogy imádkozzanak az itt lakókért, és a nyaralókért is, hogy védjen meg minket a Szűzanya minden testi-lelki veszedelemtől.
Papjainkért Lelki anyaságot vállaltunk, kispapjainktól egészen a Szentatyáig felírtuk főként ismert papjaink neveit, kihúztuk, és így naponta imádkozik valaki értük, áldozatait, böjtöt is felajánlva, hiszen leginkább ezzel tudjuk segíteni lelkipásztori munkájukat.
Úrnapján az imacsoportnak is van sátra, amit évek óta nagy örömmel díszítünk fel közösen, és részt veszünk a körmeneten, ahogy Feltámadáskor is. A templom takarítója, és virágokkal való díszítői is az imacsoport tagjai közül kerülnek ki. Többen a Rózsafűzér társulatnak is tagjai, vannak napi áldozók az imacsoportban, törekedve a mélyebb lelki életre, az életszentségre, amit a szentmise, szentségek, Biblia olvasás, napi lelkiismeretvizsgálat segít. Igyekszünk megélni, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ezért a megalakult Karitász munkáját is szívesen segítjük, és bejárunk a kórházba hetenként a Krónikus Osztály betegeit látogatni, velük beszélgetni, imádkozni értük, velük és papot hívni azokhoz, akik ezt igénylik.
Otthonaikban is meglátogatjuk a beteg imacsoport tagokat, de az Öregek otthonába is bejárunk, még a Rosa Mystika szobrot is bevittük, nagy örömet szerezve a bentlakóknak. Vállalnak gyermekekre vigyázást is az imacsoport tagjai közül, próbáljuk keresni, észrevenni, hol tudunk segíteni, mert Jézus ma általunk akar jelen lenni a világban.
Sajtóapostolkodásunk a belső somogyi falvak felé irányul, ahol nem jutnak hozzá a keresztény kiadványokhoz, a már kiolvasott újságokat eljuttatjuk hozzájuk. Az Új Ember és Keresztény élet mellett a Vértanúink- hitvallóink lapot is elküldjük, abból évek óta 30 db jön, mert bejelentkeztünk, hogy mi is az 1-2 millió magyar között legyük számon tartva, mint akik imádkoznak hazánkért. Mindszenty bíboros úr szerint nem kell félnünk, ha lesz 1 millió imádkozó magyar! Az újság írja, hogy már a 2 milliót is megcélozták, így reménykedhetünk!
Nagy örömünkre szolgált, hogy a nyáron a Mária Rádió 2 alkalommal is tőlünk közvetítette az Irgalmasság óráját, aminek a szépségét Horváth Tamás káplán atyánk gyönyörű éneke és gitározása emelte. A Katolikus Rádió is közvetített tőlünk az ősz folyamán, ahol mindenki, aki hallgatta, együtt imádkozott, énekelt velünk, felemelő érzés volt ez a lelki együttlét a legszentebb áldozatban való részvételen.
Az imacsoport nyitott, mindenkit, aki szívesen részt venne ima és egyéb programjainkon, örömmel látunk, és nagy-nagy szeretettel várunk! A programokról a Hirdetőtábláról, a bejáratnál tájékozódni lehet.