Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Imádság a papokért, Papok! Legyetek szentek!, Fontosabb a papnak...
Uram, segíts, A pap vasárnap esti imája, Nem vagy egyedül fiam
II. János Pál pápa imája hivatásokért, VI. Pál pápa imája a papi hivatásokért, Imádság a papnövendékekért, Nagy szent Leó pápa imája jó papokért
A szerzetesekért

 

Imádság a papokért

 

Mária,
Jézus Anyja és a papok Anyja,
engedd, hogy így szólítsunk téged,
hogy ünnepelhessük anyaságodat,
s Fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad,
Istennek szent anyja!
Krisztus Anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap Messiásnak
embertestet adtál,
hogy üdvözítse a szegényeket és a megtörtszívűeket;
őrizd meg szívedben és Egyházadban a papokat,
Megváltónknak Anyja!

Hitnek Anyja,
aki elkísérted a templomba az Emberfiát,
hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket;
ajánld az Atyának az ő dicsőségére Fiadnak papjait,
Szövetség Szent Szekrénye!

Egyháznak Anyja,
aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között
az új népért és pásztoraiért imádkoztál;
eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét,
Apostolok Királynője!

Jézus Krisztus Anyja,
ki Fiad mellett álltál élte kezdetén és küldetésében,
kerested őt, a Mestert a sokaságban,
mellette álltál, amikor felmagasztalták a földről,
s odaadta magát egyetlen és örök áldozatul;
aki fiadként kaptad meg Jánost,
fogadd el az öröktől fogva meghívottakat,
oltalmazd növekedésüket,
kísérd életükben és szolgálatukban a te fiaidat,
Papok Édesanyja!
Ámen.

Lap tetejére

Papok! Legyetek szentek!

 
Jómagam nem vagyok pap, és nem is vagyok méltó, hogy az legyek.
…Papok, vajon hogyan éltek, miután bemutattátok a szentmisét?
Nap mint nap kezetekben tartjátok az Isten Fiát,olyan kiváltságotok van,
amely Mihály arkangyalt sem illeti meg.
Szavatok erejével a kenyeret Krisztus Testévé változtatjátok.
Rákényszerítitek az Isten Fiát, hogy leszálljon az oltárra.
nagyok vagytok, mérhetetlen hatalmú teremtmények.
Papok, ez fenntartás nélkül arra kötelez benneteket, hogy szentek legyetek.
Ha szentek vagytok, mi megmenekülünk, ha ti nem vagytok szentek, mi elveszünk.
Papok, rátok az oltár előtt van szükség.
Műveket alkotni, termelni, újságokat kiadni, szorgoskodni,
ide-oda rohanni magunk is képesek vagyunk,
ti azonban az imára összpontosítsatok.
Álljatok gyakran az oltár előtt, ne hagyjátok egyedül az Urat.
Ima és a szentségház, és ima – erre van nagy szükség.
Az Úr egyedül van elhagyottnak érzi magát.
A templomokat csak szentmisék bemutatására használják.
Milyenszörnyűség!
Jézus azonban naponta 24 órán át ott van és hív minden lelket:
„Maradj velem, szólj legalább egy szót, örvendeztess meg egy mosollyal,
gondolj arra, hogy szeretlek.
Legalább ha elmész közelemben, mondd: Szeretlek téged!
Én pedig minden vigasszal és kegyelemmel elárasztalak téged.”

Enrico Medi

Lap tetejére

Fontosabb a papnak...

  1. Fontosabb a papnak, hogyan él, mint az, hogy mit tesz!
  2. Fontosabb, amit Krisztus cselekszik bennem, mint amit én cselekszem!
  3. Fontosabb, hogy a paptestvérek egységben éljenek, mint, hogy elvesszenek a munkában egyedül!
  4. Fontosabb az imádság és az Ige szolgálata, mint a szolgálat az "asztal körül"!
  5. Fontosabb a munkatársakat lelkileg támogatni, mint minden munkát egyedül végezni!
  6. Fontosabb néhány helyen teljesen jelen lenni, mint mindenütt kutyafuttában megjelenni.
  7. Fontosabb az együttműködés, a kommunio, mint a működés, vagyis az akció (mégha az egyéni munka tökéletesebb is)!
  8. Fontosabb a kereszt (mert termékenyebb), mint az eredményes működés!
  9. Fontosabb az "egész ügye" (egyházközség, egyházmegye, Egyház), mint a mégoly jelentős részletkérdés!
  10. Fontosabb, hogy hitünkről tanúságot tegyünk, mintsem kielégítsünk minden hagyományos igényt!

Lap tetejére

 

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz,
becsületesebb magamhoz és hűségesebb Hozzád!
Tégy nagylelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz!
Segíts, hogy felismerjem élet-hivatásomat,
s add, hogy így boldog lehessek és boldogíthassak másokat is.
Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál,
a nagylelkűséget, hogy válaszolni tudjanak Neked,
s így segítséget kapjanak a rászorulók.
Ezt kérjük Tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében.
Ámen.

Michel Quist: A pap vasárnap esti imája
 
Nehéz mindenkit szeretni, és önmagamnak senkit meg nem tartani.
Nehéz melegen megfogni egy kezet, anélkül, hogy azt önmagamnak örökre megtartanám.
Nehéz fölébreszteni a szeretetet, - és mégis teljesen csak a tiéd maradni…
Nehéz mindenkinek mindene lenni, - és önmagam számára csak semmi és senki.
Nehéz olyannak lenni, mint többiek, és a többiek közt mégis más maradni.
Nehéz mindig csak adni, és soha nem kapni senkitől semmit.
Nehéz mindig mások bűnét, terhét hordani, amikor nemet mondani nem szabad soha.
Nehéz örökké mások titkát őrizni, ha a magunkét nem oszthatjuk meg soha senkivel.
Nehéz mindig mást bátorítani, segíteni, ha mi magunk soha nem lassíthatjuk le a lépteinket.
Nehéz mindig a gyöngéket támogatni, ha önmagunk senki vállára nem támaszkodhatunk
 
Nem vagy egyedül fiam.
Én veled vagyok.
Mert Én te vagyok
 
Szükségem volt a te emberségedre, hogy Megtestesülésemet és Megváltásomat tovább folytathassam.
Öröktől fogva választottalak,
Mert szükségem van rád.
Szükségem van a kezedre, hogy tovább áldhassak,
Szükségem van az ajkadra, hogy tanításomat hirdethessem,
Szükségem van testedre, hogy szenvedjek továbbra is.
Szükségem van szívedre, hogy szerethessek továbbra is,
Szükségem van rád, hogy üdvözítő munkámat tovább folytathassam.

maradj velem, fiam… 

 

 

 

 Lap tetejére

II. János Pál pápa imája hivatásokért

 
Úr Jézus Krisztus, Te, Aki Egyházadat a világ útjain vezeted, fordítsd tekintetedet Európára, erre a nagylelkű földrészre. Századokon át misszionáriusok seregei indultak innen, hogy a föld minden sarkába elvigyék Evangéliumodat. Ma Európának is szüksége van olyanokra, akik bátra és hűséggel hirdetik üdvözítő szavadat.
Isten Fia, adj sok fiatal szívébe készséget, hogy elfogadják hívásodat, legyőzzék a félelmet, ami érthető egy fönntartás nélküli elkötelezettség előtt. ismételd meg nekik azt az erős és meggyőző hívást, ami Pétert arra vezette, hogy így válaszoljon: "A Te szavadra kivetem a hálót!" (Lk.5,5).
A Te kegyelmed legyen számukra láng, amely megvilágít és fölmelenget, erős szikla, amely megtart és biztonságot nyújt, a bizalomnak és a mindig új lelkesedésnek a forrása.
Kérünk Téged a szülőkért, akik munkatársaid az élet továbbadásában, hogy gyermekeiket elvezessék arra a fölfedezésre, hogy az élet megosztandó ajándék. Neked ajánljuk a papokat, a megszentelt hivatásban élő férfiakat és nőket, hogy örömmel tegyenek tanúságot arról, milyen szép teljesen Hozzád tartozni, Hozzád, az élet Istenéhez.
Rád bízzuk a hitoktatókat és a nevelőket, hogy hatékonyan irányítsák a fiatatokat arra, hogy vállalják a küldetést, amit személyesen róluk gondoltál el öröktől fogva.
Isteni Mester, Te magad beszélj Egyházadhoz, hogy egyre inkább olyan Egyházzá váljék, mely meghív, megszentel és küldetést ad.
Szegénységünk tudatában fordulunk hozzád, Úr Jézus, és kérjük Édesanyádnak, Máriának, az Apostolok Királynőjének közbenjárását. Amen. (1996. június 21)
 
VI. Pál pápa imája a papi hivatásokért
 
Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon.
 Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Amen.
 
Imádság a papnövendékekért
 
Úr Jézus Krisztus, az Atyának Fia, örök Főpap, Te hívtad meg e fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most jét ajándékú Lelkedet: a bölcsesség és értelem Lelkét, a tudomány és jámborság Lelkét, a tanács és erősség Lelkét és az istenfélelem Lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. legyenek józano és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és Benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a Te papi lelkületedet, s engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.
(K.Rahner alapján)
Lap tetejére


Nagy szent Leó pápa imája jó papokért
 
Add meg papjaidnak - mennyei Atyánk - szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.
Add meg nekik a kegyelmet, hogy a Lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te légy szenvedésükben vígasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen. 

Lap tetejére

A szerzetesekért
 
Tekints le Uram azokra, akik a szerzetesi élet hivatását Tőled kapták, és fogadalmaikat a Te kezedbe helyezték.
Miként is tudná halandó, testben élő lélek legyőzni az érzéki vágyak szabadságra törekvését, a megszokás erejét, a kevélység és anyagiasság kisértését, a belső állhatatlanságot, fáradtság és unalom veszélyeit, ha Te Istenünk nem gyújtanád föl bennük és nem táplálnád magad jóságosan a szegénység, szüzesség és engedelmesség szeretetét, s ha nem adnál erőt nekik?!
Add meg hát nekik védelmedet és vezetésedet. Legyen meg bennük, Uram, a Te Lelked adományaként az okos mértékletesség, a bölcs jóság, a komoly szelídség, a tiszta szabadság.
Ízzék bennük a szeretet és kívüled semmit se szeressenek. Éljenek dicséretes módon, de dicséretre ne törekedjenek. Téged dicsérjenek testük szentségével és lelkük tisztaságával, szeretettel féljenek Tőled és szeretetből szolgáljanak Neked. Te légy az ő tisztességük, örömük: Te a szomorúságban vigaszuk, kétségben tanácsuk, sérelmekben oltalmuk, szorongatásban türelmük. Te légy a szegénységben bőségük, a böjtölésben eledelük, a betegségben orvosságuk! Benned legyen mindenük, Téged mindenek felett szeressenek. Amit fogadtak őrizzék és meg. Általad és nyerjék el életük koronáját. Amen.
(Pontificale Romanum)