Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A rózsafűzér keletkezése:

 

A XIII. században, amikor Dél-Franciaországban az albiak és a valdesiak eretneksége felütötte a fejét és sok hívőt elhódított Krisztus igazi nyájától, Szűz Mária anyai segítségének egy azóta is használt eszközét nyújtotta Szent Domonkosnak, aki az eretnekek megtérítésén fáradozott: a rózsafűzért.

A néphagyomány szerint Prouille-ban két eretnek meg akarta gyilkolni Szent Domonkost, mert sok eretneket megtérített. Mikor Szentünk felismerte az eretnekek szándékát, azt kérte tőlük: hadd végezze el szokásos imádságát! Azok engedtek a kérésnek, Domonkos pedig imádkozni kezdett. Az eretnekek csodálkozva látták, hogy minden Üdvözlégy után egy-egy rózsa hull le az „elítélt” ajkáról. Előbb fehér, majd piros, végül sárga rózsák hullottak, melyeket egy Szépséges Nő csokorba kötött. E látomáson a két eretnek megilletődött, megtért és csatlakozott Szent Domonkoshoz.

A papi zsolozsma arról tanúskodik, hogy Krisztus földi helytartói a rózsafűzér szerzőjének és alapító Atyjának Szent Domonkost ismerik el.

 

A Rózsafűzér Asszonyának ígéretei / Szt. Domonkosnak /:

 

 1. Mindazok, akik állhatatosak rózsafűzérem mondásában, megkapnak minden kegyelmet, amit csak kérnek tőlem.
 2. Különleges védelmet és nagy áldásokat ígérek azoknak, akik rózsafűzéremet áhítattal mondják.
 3. A rózsafűzér hatékony védőpajzsuk lesz a pokol ellen, elpusztítja a bűnt, megszabadítja a bűnöst, eltörli az eretnekséget.
 4. A rózsafűzér kivirágoztatja az erényeket, a lelkek számára elnyeri az isteni irgalmasságot, a szívekbe a világ szeretete helyére beleülteti az Isten szeretetét, és felemeli az örök mennyei javak iránti vágyakozásra. Bárcsak megszentelődnének így a lelkek!
 5. Az a lélek, aki rám bízza magát a rózsafűzér által, nem fog elveszni.
 6. Az, aki ájtatosan mondja rózsafűzéremet és elmélkedik titkairól, nem fog rossz halállal meghalni, ha bűnös, meg fog térni, ha igaz, megmarad a kegyelemben, minden esetben bebocsátást nyer az örök életbe.
 7. Azok a lelkek, akik odaadó ragaszkodással viseltetnek rózsafűzérem iránt, nem fognak meghalni az Egyház segítsége nélkül.
 8. Azt akarom, hogy mindenki, aki rózsafűzéremet mondja, életében és halálában találjon rá a fényre és a kegyelem teljességére, és részesüljön a boldogok érdemeiben.
 9. A tisztítótűzből azonnal ki fogom szabadítani a lelkeket, akik odaadó ragaszkodással viseltetnek rózsafűzérem iránt.
 10. Rózsafűzérem igaz gyermekei az égben különleges dicsőséget fognak élvezni.
 11. Mindent el fognak érni, amit a  rózsafűzérrel kérnek.
 12. Minden szükségükben megsegítem azokat, akik a rózsafűzért terjesztik.
 13. Fiamtól elnyertem, hogy a rózsafűzér-testvériség tagjai életükben és halálukban testvérül kapják az égi szenteket.
 14. Azok, akik a rózsafűzért mondják, az én szeretett gyermekeim, és Jézus Krisztus testvérei.
 15. A szent rózsafűzér tisztelete a kiválasztottság nyilvánvaló jele.

 

A Boldogságos Szűz rózsafűzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. A rózsafűzér, jóllehet jellegzetesen máriás imádság, lényegét tekintve krisztologikus, hiszen alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. A rózsafűzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, magának  a Megváltó Anyjának kezéből.

 

A Siófoki - társulat szerdán délutánonként jön össze, az esti szentmise előtt egy órával közös imádságra. Szendi József nyugalmazott érsek úr buzdítására ezt a szentórát az általa ajánlott  imádsággal kezdjük.

 

Előimádkozó:

Mindenható Istenünk, felajánljuk ezt az imádási órát egyházmegyénk főpásztoráért, papjaiért, papi és szerzetesi hivatásokért, a papi egységért, az egyházmegye lelki előrehaladásáért, a hívek és a papok jó együttműködéséért, az egyházközségekben dolgozó munkatársak szeretetegységéért.

 

Könyörögjünk! / közösen mondjuk /

Jézus, isteni pásztor, Te meghívtad az apostolokat, és az emberek halászává tetted őket. Hívj ma is fiatalokat követésedre, és szolgálatodra, hiszen Te élsz, és mindig itt vagy velünk. Áldozatod szüntelenül jelenvalóvá lesz oltárainkon, minden ember üdvösségére. Engedd, hogy mindazok, akiket hívtál, felismerjék, és magukévá tegyék akaratodat. Nyisd meg a szemüket, hogy lássák az egész világot, vegyék észre annyi ember néma kérését, ezek az igazság fényére, és az igazi szeretet melegére vágyakoznak.

Engedd, hogy akiket hívtál, hűségesen közreműködjenek titokzatos tested építésében, és így folytassák küldetésedet. Tedd őket a föld sójává, és a világ világosságává.

Add, Uram, hogy sok asszony és leány is, éppen ilyen határozottan kövesse szereteted hívását. Ébreszd fel szívükben azt a vágyat, hogy teljesen az evangelium szelleme szerint éljenek és önzetlenül odaadják magukat az Egyház szolgálatára.

Add, Uram, hogy az Egyházközségekben segédkező munkatársak készséggel álljanak rendelkezésére mindazoknak, akiknek szükségük van segítő kezükre, és irgalmas szeretetükre, Ámen

 

5 tized  rózsafűzér közös elimádkozása, a liturgikus évnek megfelelő titkokkal.

 

Ima a Szűzanyához:

 

Édes Szűzanyám, csillogó koronád fényéből egy csöpp fényt sugallj reám.

Hálátlan gyermeked vagyok Anyám, de Te nem hagytál magamra, vigyáztál reám.

Köszönöm, hogy megőrizted lelkemet, áldott szent palástodat reám terítetted.

Kérlek, segíts, hogy Téged így köszönthesselek, Általad láthassam egyszer Istenemet.

Szeplőtelen Szűz Mária, Világ Királynője, Tehozzád könyörög a Föld minden népe.

Imánkat hallgasd meg, légy lelkünknek őre, ó segíts, hogy lelkünket a gonosz kerülje.

Hisz Édesanyánk vagy Te, s a Világ Királynője, Szent Fiad által vagy lelkünknek őrzője.

Lábadhoz borulunk, úgy könyörgünk Hozzád, kérünk fordítsd felénk jóságos szent orcád.

Szemedből egy sugár költözzék szívünkbe, hogy Általad eljussunk Jézusunk elébe, Ámen

 

Majd Litániát imádkozunk Szt. Józsefhez, az Anyaszentegyház védőszentjéhez.

 

Különböző imákat mondunk papjainkért: Pl.:

 

Uram Jézus, papjaidat közülünk választottad, és elküldted őket, hogy hirdessék igéidet, és a nevedben munkálkodjanak. Egyházadnak adott ily nagy ajándékodért dicsőítünk és hálát adunk. Kérjük, töltsd el őket szereteted tüzével, hogy szolgálatuk nyilvánvalóvá tegye: jelen vagy az Egyházban. Mivel földi edények ők, kérjük, hogy gyengeségükön a Te hatalmad fénye ragyogjon át. Ne engedd, hogy megpróbáltatásaikban összeroppanjanak, hogy kétségeikben valaha is elcsüggedjenek, hogy a kísértésben felőrlődjenek, hogy üldöztetésben valaha is elhagyatva érezzék magukat. Az imádság által buzdítsd őket, hogy életüket minden nap a Te halálodnak és feltámadásodnak éljék. Ha ellankadnak, küldd el nekik Szentlelkedet, segítsd őket, hogy a Mennyei Atyát dicsőítsék, s a szegény bűnösökért imádkozzanak. Ugyanazon Szentlélek által juttasd ajkukra a Te igédet, szívükbe a Te szeretetedet, hogy a szegénynek jó hírt, a tört szívűnek gyógyulást hozhassanak. Édesanyád, Mária, kit szeretett tanítványodra ajándékul hagytál, legyen ajándékod minden pap számára. Add meg, hogy Ő, aki Téged a maga emberi képére alakított, papjaidat a Szentlélek ereje által a Te isteni képedre alakíthassa – az Atyaisten dicsőségére, Ámen

 

Imádkozunk még különböző szándékokra / betegekért, haldoklókért, megholtakért, bűnösökért, a világ békéjéért, hazánk lelki megújulásáért / 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy és 1 Dicsőséget.

 

Végül a Szentatya szándékára imádkozunk a teljes búcsú elnyerésének kegyelméért, amit az 5 tized rózsafűzér elimádkozásával lehet nyerni azoknak, akik a szentmisén a kegyelem állapotában vannak, és szentáldozáshoz járulnak. A búcsút saját magunkért, vagy a tisztítóhelyen lévő lelkekért lehet felajánlani.

A Szentatya szándékára imádkozunk: Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, és Dicscsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek.

 

A szentórát befejezve mindnyájan részt veszünk a szentmisén, felajánlva a fenti szándékokra.

 

A hónap első szombatján van a titokcsere, amihez a következő imádságokat mondjuk:

 

Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét. Te, aki mindennyelvű népet a hitben egyesítesz, gyullaszd fel bennünk szeretetednek tüzét.

 

P. Uram, irgalmazz nekünk!

H. Krisztus, kegyelmezz nekünk!

P. Uram, irgalmazz nekünk!

 

Miatyánk, Üdvözlégy…

 

P. Uram, hallgasd meg a mi könyörgésünket!

H. És a mi kiáltásunk jusson eléd!

 

P. Könyörögjünk. Kérünk Téged, Úristen, világosítsd meg elménket világosságod fényével, hogy a Szentolvasó imádkozásával hitünkben gyarapodjunk.

Megértsük, amit tennünk kell és tudjuk is azt végrehajtani. A Mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen

 

P. Szent olvasó Királynéja!

H. Könyörögj érettünk.!

 

Titkok kiosztása, ill. az Imaapostolság imaszándékai az adott hónapra.

 

P. Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől! Mindenkor dicsőséges és áldott Szűz! Mi Asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk! Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak, Ámen

 

P. Uram, irgalmazz nekünk!

H. Krisztus kegyelmezz nekünk!

P. Uram, irgalmazz nekünk!

 

Miatyánk, Üdvözlégy…

 

P. Uram, hallgasd meg a mi könyörgésünket!

H. És a mi kiáltásunk jusson eléd!

 

P. Könyörögjünk! Istenünk, kérünk, add kegyelmedet! Jó szándékunkban Szent Anyád közbenjárása gyámolítson minket, akik Hozzád hűek akarunk maradni. A Mi Urunk, Jézus Krisztus által, Ámen

 

Majd közösen elimádkozunk 5 tized rózsafűzért az Örvendetes titkokkal.

 

Litániát imádkozunk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére.

 

A bűnösökért engesztelő imádságot imádkozunk, kérve a Szűzanya közbenjárását.

 

Még különböző szándékokra imádkozunk, majd a szentmisét szentáldozással a Szűzanya Szeplőtelen Szívének szándékára ajánljuk fel.

 

A teljes búcsú elnyeréséért imádkozunk a Szentatya szándékára.

 

Siófoki csoportunknál sok idős, beteg rózsafűzér tagunk helyett várunk  fiatalokat, akik a helyükre lépve tovább imádkoznak, hogy ez a szép, evangeliumi imádság ne szakadjon meg, hanem teremjen gyümölcsöt Isten dicsőségére és a lelkek javára!!!

 

 

Rózsafűzér                                                            A Világosság rózsafűzér titkai

 

Olyan, akár egy szent bilincs,                       1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

csodálkozva nézem:                                                

ima közben éppúgy feszül,                            2. Aki Kánában kinyilvánította isteni erejét

mint bilincs a kézen.

                                                                     3. Aki meghirdette Isten országát

Nagyanyám is így viselte

kezén az olvasót,                                         4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét

bilincsbe vert kézzel ő is

az Isten rabja volt.                                      5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

 

Rózsafűzért viselt mindig,

s hogy elment egy napon:

rózsafűzér feszült kezén

a gyász ravatalon.

 

Rózsafűzérrel anyám is                              Hétfőn: Örvendetes Szentolvasó

szentkép elé hajolt:

bilincsbe vert kézzel ő is                            Kedden: Fájdalmas Szentolvasó

az Isten rabja volt.

                                                                  Szerdán: Dicsőséges Szentolvasó

Engemet is így tanított:

rózsafűzért adott:                                     Csütörtökön: Világosság titkai

legyünk egész családunkkal

buzgó Isten – rabok!                                 Pénteken: Fájdalmas rózsafűzér

 

Nagyanyám már tudja, hogy                   Szombaton: Örvendetes titkok 

kik az igazi szabadok, -

azért szabad ő a mennyben,                     Vasárnap: Dicsőséges rózsafűzér

mert Isten rabja volt!

 

Karácsonyi időben / adventtől Jézus megkeresztelkedéséig bezárólag  / az örvendetes titkokat imádkozzuk, nagyböjt folyamán a fájdalmas rózsafűzért, húsvéti időben a dicsőséges titkokat.

Évközi időben a fenti, naponként váltakozó sorrendben imádkozzuk a szentolvasót.

 

 

Történetek a rózsafűzérről

 

Súlyos operáció után a főorvos külön figyelmeztette az ügyeletes orvost, hogy súlyos fájdalmai lesznek az asszonynak, mozdulatlanul feküdjön. Ha roham jelentkezik, azonnal adjon neki csillapítót. Az éjszaka csönd volt. A főorvos meglepődötten kérdezte az asszonytól, hogy hogyan telt az éjszaka. Köszönöm, főorvos úr – volt a felelet - , eltelt az is. Már sokkal jobban vagyok. Fájdalma nem volt? Volt - mondta halkan -, de nem figyeltem rá. És mintegy magyarázatképpen megmozdította kezében a rózsafűzért. A főorvos egy pillanatig elgondolkodott, majd a többi orvoshoz fordult, és szárazon kijelentette: Nos, kolléga urak? Ehelyett mit tudnánk ajánlani?

 

Más:

 

I. János Pál pápa – még velencei pátriárka korában – a velencei San Lorenzo kórházban egy síró asszony betegágyához ment, és megkérdezte: Mi bántja?

- Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra… Félek is, mert egész életemben kerestem, de máig sem találtam még meg a mennyország kulcsát…

A pátriárka a zsebébe nyúlt, és rózsafűzérét a beteg asszony kezébe tette.

- Íme, itt van a mennyország kulcsa…

 

Bernard Claudel mondotta halálos ágyán: „Öreg édesanyám hitében akarok meghalni. Őt a rózsafűzére kötötte össze az angyalokkal.

                                                                  /Perlaky: A megtalált Isten /